Ligger frelsen i Ålesund?

Publisert: 18.jun.2007 @ 23:43

Skrivetørke, tanketørke, idetørke, Generell tørke??..  Til og med finværstørke, selv om det er en selvmotsigelse. Etter gode tider kommer tørken, og da er det best å være forberedt.

La oss så tanker nå og vanne i tørkeperioden med ny kunnskap, som er samlet inn når det ikke er tørke. Eller samle alle gode frø til nye ideer i en silo? og vente på vannet?

Så derfor til alle dere der ute, "Let get togetter, right no, aha". (melodi av:?...tørke...)

2-4 september er det konferanse i Ålesund i regi av LES-Skandinavia. Mål; "How to make business" og tema; "Technology transfer", IPR, lisensiering osv.

Herlig at flere sprer det glade budskap, nå kommer vannet!

 

Livet er herlig
Magnus


Hvem eier ideen?

Publisert: 06.feb.2007 @ 23:18

Så var jeg her igjen da…

 

Hvem eier ideen er et spørsmål jeg har blitt stilt ofte og som jeg selv ofte stiller…

Det kommer litt an på hvilke ”briller” en har og om en tar en rent juridisk diskusjon eller en moralsk etisk diskusjon. Med et juridisk utgangspunkt skal vi i Norge ta utgangspunkt i internasjonalrett eller nasjonal rett? Hva er taktisk og hva er lurt. Er det moralsk og etisk riktig å ta en taktisk vurdering av dette? En ide blir fort internasjonal….
 

Jeg har jo tidligere diskutert hva en ide er og hva et problem er.

 

Uten å slå i hjel argumenter med juss og egne oppfatninger, hva mener dere om hvem som eier en ide. Har den som har definert en problemstilling som ofte er utgangspunktet for en ide, noen rettigheter til ideen sett med de ulike ”brillene”? Kan man eie en ide? Eller er dette kun en løsning som ligger åpent i dagen og kun trenger å bli spurt etter ved at man definerer en problemstilling?  I en student veilederrolle, hvem eier ideene og resultatene av arbeidet?

  

Noen tanker?


Innbilt immaterielt tyveri

Publisert: 28.aug.2006 @ 13:26
 

Noen flere som så denne i Dagbladet? - Har Reitan stjålet navnet vårt?

 

Tja, hva skal man si, slutt å syte!...

 

For det første, varemerke og merkevare er ikke ekvivalente ord. Merkevare er assosiasjoner og følelser knyttet til et varemerke (svært forenklet) og et varemerke kan være logo og navn osv. (svært forenklet).

 

For det andre, skal man starte og selge nye produkter, hvor varemerke og oppbygningen av merkevaren rundt dette er avgjørende for salget. MÅ og BØR man registrere dette.

 

For det tredje, det er ikke snakk om samme klasse, altså samme produkt/tjeneste så juridisk sett har ”GO-guttene” en dårlig sak.

 

For det fjerde, selv om de hadde registrert varemerket kunne Reitan ha registrert varemerket for reisebyrået sitt.

 

For det femte, om ”Go-guttene” har brukt sparepengene eller ikke er irrelevant.

 

For det sjette, er logoen lik?

 

For det syvende, Reitan kunne ha brukt navnet GO på reisebyrået også etter at ”GO- guttene” hadde begynt å omsette produktet sitt.

 

For det åttende, ”GO” er i ikke akkurat et unikt navn eller ord da. ”GO to gate” er jo også et reisebyrå. De har derimot mer grunn til å klage.

 

For det niende, det ble jo litt reklame for produktet til ”GO- guttene” da og Reitan gav strengt tatt en ny invitasjon for å se på om de ønsker å omsette produktet. Uansett uheldig å krangle med kunden. Men skal en krangle og gå til media, sørg for å ha innsikt i det dere klager på da…

 

For det tiende, regner med at de får ganske mange besøk på hjemmesidene sine nå: GO! -8 til 12


Hva er et problem?

Publisert: 13.aug.2006 @ 14:56

Ja, hva er et problem?

Sist skrev jeg om hva en ide er og hvem som eier denne.

Men en ide kan være utløst av at en har erkjent at det eksisterer et problem, og er gjerne løsningen på et problem. Men hva er altså et problem? Litt kjekt å være klar over når vi søker å løse disse med nye ideer.

 

Et problem kan være et hinder, men problemsøking kan være det å søke muligheter for forbedringer…

 

Et problem kan være et resultat av anerkjennelsen av tilstedeværelsen av noe uperfekt.

Et problem kan være en mulighet for forbedring, og kan være relatert til troen på muligheten for en bedre fremtid, men dette forutsetter at et problem er en uløst eller uønsket situasjon, tilstand, eller sak.  Eller skal vi si at et problem er en situasjon som erfares som ukjent og annerledes fra situasjonen som en ideelt skulle ønske å være i.

 

Et problem er ofte et resultat av ens eget perspektiv på et fenomen, og et problem er kontekstavhengig, for det som for noen er et problem kan være ideell tilstand for andre. En snøfattig vinter kan være et problem for de som selger snømåker, men en optimal tilstand for kommunebudsjettet.

 

Hva er problemet? Dette er spørsmålet vi alltid skal stille oss om vi ønsker å forbedre en situasjon. Vi må finne problemet, definere dette og anerkjenne dets eksistens.

 

Hva ønsker en så å oppnå? Dette er minst like viktig som å vite hva et problem er og hva problemet er. Neste spørsmål må da bli; hvordan løser vi problemet og hva er en løsning. Som igjen spiller tilbake til; hva er målet.

  

Noen kommentarer?


Hva er en ide? Hvem eier Ideen?

Publisert: 09.jun.2006 @ 12:21
Ja hva er en ide??

En ide kan være et mentalt bilde eller et konsept og et mentalt bilde er gjerne følelsen og sansingen av noe, gjerne et bilde som en opplever og som ikke er fysisk.

Det å få ideer har mye med kognisjon eller de å være kognitiv å gjøre, dette har igjen med den mentale prosessen av å vite, tenke, lære og ta valg/avgjøre.  Men det har også med sansing, persepsjon, forestilling og planlegging å gjøre

Kreativitet har med det å skape noe, og det å skape noe kan være en mentalprosess og det å skape noe er så sette sammen elementer, gjerne kjente elementer på en ny måte men også nye elementer.

Et utrykk starter med en ide og kunstverk og litterære tekster er et uttrykk for en ide, men også mentale bilder og følelsestilstand. Så et åndsverk har da med det å kommunisere ideer.

Så hvilket vern gir da opphavsretten, den verner om selve uttrykket, kunstverket, men ikke innholdet og den bakenforliggende ideen. Noe interessant at Opphavsrett gir vern for programvare da. Eller gir det vern for den bakenforliggende ideen?

Programvare kommuniserer for eksempel  hvordan vi løser et problem og dette er det som får vern, selve teksten. Men ikke det som blir kommunisert.

En definisjon av kommunikasjon er overføring av informasjon fra en sender til en mottaker.

Opphavsretten oppstår ved den som produserer kunstverket, den litterære teksten eller programvaren og da ved skapelsen. Dersom jeg nå kommuniserer en ide til andre, så har jeg vern om fremførelsen og måten jeg fremførte dette på, om fremførelsen var av den mer ”kreative og kunstneriske sorten og hadde egenart”. ..........

Noen som har lyst til å bli med på fortsettelsen??

Kom med innspill nederst i bloggen……


Norge og EPO - konsekvenser

Publisert: 27.mar.2006 @ 21:44
Vær hilset!

For 2 blogger siden, som det nå dessverre er litt tid siden, nevnte jeg  at det 2. mars 2006 kom  en pressemelding fra Nærings- og handelsdepartementet, NHD, om at regjeringen går inn for norsk medlemskap i europeisk patentorganisasjon. Se hele pressemeldingen her:
http://odin.dep.no/nhd/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/024051-070045/dok

Så spørsmålet er da: hva er dette, og hvilke konsekvenser får dette?

Hva er EPC og EPO?
EPC er den europeiske patentkonvensjonene, denne trådte i kraft i 1977, men Norge valgte å avvente og se hva som skjedde, og er enda ikke medlem. EPO er det europeiske patentverket, European Patent Office.

Hvilke konsekvenser får dette?:
NHD har lagt vekt på at det medfører en kostnadsreduksjon for norske bedrifter og en forenkling av søknad om patent i Europa, og det er jo noe en bør juble over.


Men hva annet kan dette medføre:
  • Større hindringer på hjemmemarkedet for norske bedrifter
    • Økning i antall meddelte patenter i Norge
    • Flere utenlandske patenter i Norge
  • Endring av frihetsgrader og utvidete konfliktflater
    • Økte advokatkostnader på hjemmemarkedet
  • Mer konkurranse i patentbransjen
  • Krav til formell kompetanse blant patentfullmektigene
Norge står uansett for øyeblikket utenfor EPC, og det er vel egentlig litt greit spør dere meg!
Norsk næringsliv mangler kompetanse på dette, og vi ER DÅRLIGE på å benytte dette, jeg vil faktisk dra det så langt som til å si (litt på spissen) BEVISSTLØSE!
Når Norge nå tilslutter seg EPC så vil det bli søk om flere patenter fra utenlandske bedrifter, og ca 3 år etter at vi nå har blitt en del av EPO vil vi merke en stor tilvekst av innvilgete utenlandske patenter i Norge. Noe som kan medføre at de som ikke har kompetanse om patenter eller har tatt hensyn til dette, kan få problemer med å i vare ta fremtidige markeder og muligheter, nå som nye patenter vil blokkere flere teknologiområder. Satt litt på spissen vil det å ikke ha satt seg inn i patentsystemet og ta de nødvendige forhåndsregler når en utvikler, produserer eller omsetter varer, være som å gå med bind for øynene inn i et minefelt,
Så på kort sikt kan nok EPC medlemskapet medføre at flere bedrifter knekker ryggen, men det er de sterkestes rett, og manglende kunnskap er en svakhet. Vel ikke helt, men mangel på selvinnsikt slik at en ikke får kompensert for manglende kompetanse er en svakhet.

Så start kartleggingen av egen kompetanse nå!!!
Men på lang sikt er det helt klart en fordel å være med, kan nok være at programvareindustrien er uenig ja.... Kom med kommentarer så kan jeg uttype om dette også...…
For mer informasjon:
WIPO
EPO
 

Skatteetaten - SINTEF-dødaren

Publisert: 21.mar.2006 @ 14:30
SÅ kan man stille seg spørsmålet: Vet egentlig venstre handa hva høyrehanda vil og ev. gjør?
Skal vi ha forskning i her i Norge og er innovasjon og entreprenørskap av interesse?

La oss nå leke at vi er med i tv-programmet ”Det svakeste ledd” og følgende spørsmål blir stilt:
-          ER forutsigbare rammevilkår avgjørende for eksisterende og kommende næring?
-          Hvordan forholde seg til handlingsrom for forskning, økonomisk?
-          Er internasjonalt arbeid og forskningssamarbeid viktig?

Norge svarer slik på spørsmålene:
Forutsigbarhet er helt uviktig her i landet: Trondheim overligningsnemnd vedtok 20. september 2005 at SINTEF, fra og med inntektsåret 2001, ikke lenger skal være omfattet av unntaket i skatteloven. Dette medfører at det blir vanskelig å være langsiktige med investeringer. Og en tapping av likviditeten til SINTEF. Det beste er jo at SINTEF da må betale formueskatt uansett om de går med overskudd eller ikke.  I tillegg så får vi da barbert bredden i forskning da usikre prosjekter ikke vil få støtte.

Ved at de nå må betale skatt tilbake fra 2001, som de ikke har satt av midler til, samt straffeskatt og renter, får vi sikkert knekt ryggen på det som nå er Europas 4. største forskningsinstitusjon. Dermed blir flere forskere tilgengelige på markedet til et opphetet norsk næringsliv, som sårt trenger flere tilgjengelige fagfolk.

Internasjonalt samarbeid er også helt uviktig og det greier vi faktisk å hindre med å skattlegge SINTEF. Ikke blare blir SINTEF nå mye dyrere, men hvis Sintef blir vurdert som en skattepliktig instans, kan forskningsstiftelsen havne i en kategori der det blir vanskeligere å få økonomisk støtte fra EU-systemet. I tillegg til at de vil få problemer med prosjekter de allerede er inne i.

Programleder:                      ”Norge er det svakeste ledd…. Og er ute… farvel……”

Dette er helt fantastisk latterlig. Forutsigbarhet er helt avgjørende for å drive utvikling av nytt Norsk næringsliv. Om en nå plutselig endrer rammevilkårene, så la det i det minste skje fra en bestemt dato i fremtiden. Det er en liten idé å la næringen få tid til å omstille seg. Hvem har satt av midler til en slik plutselig endring av skatt de ikke tror de skal betale…? Skjerpings!!!

Dersom skatteetaten hadde konsentrert seg om at SINTEF og andre i samme situasjon ved å slippe å betale skatt, får bedre vilkår enn andre som også driver med oppdragsforskning som ikke er stiftelser, så hadde de sikkert hatt et poeng, men det er nå strengt tatt ikke deres ansvarsområde. Det vil jo ikke bare ramme SINTEF, men en de fleste andre i samme situasjon, 60 stykker ifølge Adresseavisen.

Vi sliter jo ikke med høye priser i Norge i forhold til utlandet fra før heller og forskningsinstitusjonene blir sikkert ikke nødt til å øke timeprisene som følge av dette…

Skatteetaten skapte problemer med håndteringen av skatteFUNN også.. men det er en annen historie..
Men både da og nå så gjør de jo bare jobben sin og det skal vi være glade for. Byråkratene er ansatt for å forsikre seg og oss om at vi alle holder oss til regelverket og sikre at ingen ”trikser”. Men å komme med nye fortolkninger av eksisterende regelverk, er vel noe i gråsonen her. Oppfyller nye fortolkninger av regelverket, intensjonene som var utgangspunktet for reglene som de nå skal fortolke og forholde seg til? Det kan faktisk være en idé å forhøre seg med politikerne om den nye fortolkningen faktisk ender opp med å gi tilsiktet effekt i forhold til hva som var intensjonene.


Norge, Europa og patenter

Publisert: 03.mar.2006 @ 22:00
Regjeringen går inn for norsk medlemskap i europeisk patentorganisasjon

Torsdag 2. mars sendte regjeringen ut pressemelding om at Norge nå blir "medlem av Europa" når det gjelder patenter.

Jeg skal dessverre på sydenferie og rekker ikke å kommentere saken nå, men skal komme sterkt tilbake (om 1-2 uker).

Nyt livet så lenge

Magnus


RÅ MAKT!!!

Publisert: 07.feb.2006 @ 11:43
I forrige innlegg stilte jeg spørsmålet om vi ikke bare skulle avskaffe, opphavsrett, patenter, design og varemerkebeskyttelse. Og det ble ganske mange innlegg, og jeg takker for at dere tok dere tid til å legge inn svar.

Jeg skal komme tilbake med mer i denne debatten, må bare få mer tid… Tidsklemma som alle snakker om er høyst reell..

Uansett over til dagens kommentar til media bildet.


I Dagbladet for noen dager siden står det skrevet om en ”stakkar” som føler at musikk industrien kjører over ham og andre ved bruk av finansielle muskler. De velger ut en ”stakkarer” som ikke har ”villet noen noe vondt”, og sak søker dem som enkeltpersoner. Uten å henge meg opp i det juridiske i denne saken, så virker dette som en noe uheldig fremgangsmåte.

Viser til artikkel jeg med flere skrev i Teknisk Ukeblad om merkevarebygging, hvor vi beskriver merkevaren som et varemerke som en tilegner visse verdier.

Når nå musikk industrien går frem på denne måten, hvor da disse ”stakkarene” blir fremstilt som offer for rå makt i media, siden det er dette som selger aviser og det er også musikk industrien svært klar over(vel burde være klar over), så tilegner de seg verdier de neppe ønsker å stå for.

Vi kan jo ta eksempelet med McDonald’s som saksøker gud og hvermann som benytter ”Mc” i varemerkene sine.  De gikk også til søksmål mot en person i Australia, som forsøkte å varemerkebeskytte en forkortelse av sitt navn som reklame på klærne til et ”cricket” lag han sponset. McBratney forsøkte å registrere McBrat og McDonald’s til sak. McDonald’s mente at McBrat var forlikt McKid. Så kan en jo stille seg spørsmålet, var nå dette så lurt da?? Omdømmet, altså renommeet til McDonald’s fikk seg en knekk og det gjorde også merkevaren, og vips der forsvant 100 000 000$ i markedsverdi. Men i tillegg ser nå McDonald’s ut til å tape saken og miste retten til sitt eget varemerke McKid.

For å fortsette der jeg slapp i stad, det kan være lurt å tenke over hvor problemet ligger. Er det slik at alle ønsker å bryte loven, eller er det at ingen kjenner til loven og at de grensene som nå er trekt er alt for uklare. Hadde det da ikke vært bedre å gå ut i dialog og forsøkt å få gjort noe med folks holdninger og kunnskap om dette? Men det er ikke så enkelt nå som de allerede har prestert å ”brande” seg som den store stygge kapitalmakten som alle ønsker å være i mot, uansett om de har rett eller ikke. Å ha en juridisk rett betyr ikke at det er kommersielt fornuftig/formålstjenelig å håndheve denne, det som angår immaterielle verdier er mer kompleks en som så.

Når det gjelder saken jeg tar som eksempel fra Dagbladet, så har han vist i følge artikkelen lagt ut materialet på en slik måte at det er vanskelig for en kunde å skjønne at materialet ikke avspilles fra hans server, men direkte fra opphavsfirmaene. Her kjære venner kommer Markedsføringsloven inn og den er faktisk der ute blant annet for å beskytte dere som forbrukere. Det samme gjelder faktisk for varemerkeloven.

Siden lenkene er fjernet så kan jeg dessverre ikke diskutere mer om dette siden det da bare blir synsing. Men det hadde vært fint om noen der ute, som for eksempel er involvert i saken kunne komme med en kommentar!


Nyt dagen
Magnus


Forskning, næring og integritet

Publisert: 05.feb.2006 @ 16:13
Mitt evige råd til alle som er involvert i næringsvirksomhet og innehar mange ”hatter” er å benytte seg av føre var prinsippet. Avklar alt i forkant. Men selvfølgelig, det er avhengig av at alle parter er klar over at det er noe som må avklares. Så informasjon om hva som er rett og galt kan være en ide å komme med, vishet disse begrepene dette blir av mange oppfattet som en del av integritetsbegrepet.

I teknisk ukeblad i forrige uke (nr. 4 2006) er det beskrevet at rektor ved UIT har politianmeldt en av sine egne ansatte for økonomisk utroskap. Om det har skjedd noe ulovelig her ønsker jeg ikke å kommentere på, men belyse noe mer vedrørende denne type situasjoner.

Før endring i arbeidstakeroppfinnelsesloven 1.1.2003, var det gjort et godt forarbeid og en viktig kommentar i dette forarbeidet i odelstingspreposisjon 67 var at en forsker som aktivt deltar i næringsvirksomhet osv ikke skal stille seg selv eller institusjonen i en slik situasjon at en setter den faglige integritet på spill.  Alle har plikt til å sjekke om man gjør ting som kan betegnes å være i grenseland ”kreativt” når det gjelder involvering i ulike prosjekter og blanding av egen og andres interesser.

Ved Universitetene og Høgskolene foreligger en oppfattet sedvane på hvordan ting skal kunne foregå når det gjelder arbeidsoppgaver utenom ansettelsesforholdet. Dette kan være gründervirksomhet, konsulentvirksomhet, styrearbeidet osv. Det hadde da vært lurt å ta en prat med vedkommende først og avklart hva situasjonen er, før en går til det skritt at en anmelder sine egne. Dette under graver den ansattes integritet, og i tillegg ødelegger dette for dialogen mellom de ansatte og arbeidsgiver. God forskning skjer slik jeg ser det når forskerne kan konsentrere seg om det de kan, og slipper å bekymre seg for at noen kommer stormende inn på kontoret med ”øks”. Det er viktig å ha klart for seg at noe forskning ved Universitetene og Høgskolene (U&H) er finansiert ved at ansatte har opprettet egne stiftelser som de har overdratt patentrettigheter til og har drevet konsulentvirksomhet fra osv. Slik at forskningen blir finansiert fra denne stiftelsen. Og spesielt nå når U&H skal hjelpe de ansatte til å kapitalisere på de gode ideene og får eierskap i disse.

Juristen i forskerforbundet bemerker at forskere nå må utvise forsiktighet. Vel, jeg vil heller si at man som alltid bør avklare med arbeidsgiver om hva som er i gråsonen før man handler, og kreve å få på plass et sett av retningslinjer/policy dokumenter/veiledning vedrørende slike ting. Alle har en egen plikt til å undersøke, dette gjelder ved kjøp av varer, tjenester og ved andre forhold. Innen patentverden er dette dratt enda lengre, det er ikke noe som er ”uaktsomt”. Alle har plikt til å sjekke i forkant om en krenker andres rettigheter.  Det er dessverre mye ”rot” og rolleblandinger, men de fleste har ikke ønsket noe ”vondt” med dette. Det har vært oppfattet som sedvane at man gjør ting på slike ”kreative” måter, og at man har svært frie tøyler i sitt ansettelsesforhold ved U&H. Ting blir ikke endret i forhold til hvordan man bør bære seg at, ved denne anmeldelsen, men det blir nok mye klarere at man bør avklare før man handler.

En liten oppfordring til UIT vil da være; avklar rettighetssituasjoner og rolleblandinger, og gi de ansatte informasjon om hva som er uheldig og hva som er innenfor. Næringsvirksomhet er ikke alltid forskerens kompetanseområde, selv om dette er noe som U&H fokuserer svært mye på. Hjelp de ansatte til større innsikt i dette, gå ut i dialog og avklar. Har noe skjedd med tanke på egen vinning og at man har stilt egen faggruppe, institutt, fakultet og/eller institusjons integritet og omdømme på spill, så er det noe man bør handle i forholdt til.

Når man er løst fra taushet kan det være lurt å komme med noen uttalelser om saken, da det å ikke gi noe informasjon i en slik situasjon fremstiller som her UIT som den store stygge ulven, og de øvrige ansatte blir engstelige for hva som skjer og om de selv faktisk er i samme situasjon.

Innen innovasjon, entreprenørskap og næringsvirksomhet forøvrig handler det om troverdighet og gjensidig tillitt…..


Lykte til!!


Lærer nød ?naken kvinne? å spinne?????

Publisert: 15.des.2005 @ 13:01
Lærer nød naken kvinne å spinne……??? eller lærer en bare å akseptere at en er(blir) naken?

Over nyttår pålegges alle bedrifter med minst en ansatt, som ikke er eier av bedriften, å ordne med pensjonsordninger(Obligatorisk tjenestepensjon)…. Vell og bra for arbeiderne, men er no dette heldig for de ”Nye” "bedriftene"??

Blir nok færre AS’er og flere enkeltpersonforetak over nyttår ja…  
De som var ansatte, er nå enkeltpersonforetak og har konsulentoppdrag fra sine tidligere sjefer, hvor de fakturerer og ikke lenger mottar lønn…

Alle ansatte i små butikker blir nå salgskonsulenter, i eget selskap og innleid av butikkeier og med kontrakter som kan terminenes på dagen.
Det blir hver enkelt for seg selv og alle blir sin egen herre….Fleksible mennesker.
Mmmmm samhold!?

Kan bli hardt å utvide for nye høyteknologibedrifter også, siden en får ekstra kostnadsbyrder.

Blir en arbeidsledig, kan en ved oppstart av ny bedrift motta dagpenger i inntil 9 mnd etter at selskapet er etablert. Dette er et kjempe bra initiativ for å lære en å ”spinne”...
Men å å å, mmmm….,
 enda en selvstendig konsulent, ”kan ikke” ansette noen heller, leier heller inn en annen, ”konsulent”…

Ikke får du dagpenger heller om det skulle gå dårlig…

En blir liksom litt ”naken” alene…
Var no dette så bra for de som ”var” ansatte??

Barer lurer jeg!

Selv er jeg selvstendig konsulent!!
(har aldri vært annet)


Sove seg til kunnskap??

Publisert: 09.des.2005 @ 12:59

Noen ganger undres jeg over verden og tingenes tilstand!

Å være eller ikke være, får nå så være.
Men kunnskap bør man helst ha og da av den typen som har en mening og som kan omsettes i handling og verdier. Kunnskap er ferskvare og da er forskningsbasert undervisning kjekt å ha.
Gitt at en skjønner innholdet i ordet da. Oppdatert kunnskap er en nødvendighet

Kunnskap er næring for sjelen som Platon sier. Kunnskap er fremtidens viktigste drivstoff, kunnskap som ressurs i innovasjon og entreprenørskapsprosessen. Faktisk helt avgjørende. Men det er ikke sikkert vi trenger dette i Norge, eller hva Øystein Djupedal. Man kan sove seg til lykke og penger, men ikke til kunnskap. 

Nå lanserer faktisk Norges Forskningsråd, SIVA og Innovasjon Norge et nasjonalt program for å gjøre de gode enda bedre. Men de trenger noe å gjøre bedre også i fremtiden.

Men hva om kunnskap er mer enn ord? Kunnskap er en god historie
Kunnskap er overlevelse, og som Ralp Waldo Emerson sier ”Kunnskap dreper frykt.”


Å undre seg er begynnelsen til større innsikt så jeg er i hvert fall på vei til større innsikt, og den beste kunnskapen er den levende kunnskapen, og den er i stadig utvikling. FORSKNINGSBASERT utdanning er viktig.

Den som vet hvordan lover og pølser blir laget, får aldri mer en rolig natts søvn.
Otto von Bismarck

Oppskriften på evig uvitenhet:
Vær fornøyd med de kunnskapene du har.
Elbert Hubbard

Kunskapsminister……

MMMmmm… tyder bra for norsk næringsutvikling………

Som en resursside for temaet kunnskap har vi www.kunne.no , Ta en titt.


Likestilling for idioter??!!!

Publisert: 30.nov.2005 @ 21:21
Ble du provosert?? Bra, for det under vil provosere mer...

Kunnskap skal bli vår største eksportvare, ofte igjennom nye bedrifter, og det er ”like mange” kvinner som menn.
Kvinnelige ledere er bedre en menn (men en sammenligner eliten av kvinner med snittet av menn). Kvinner fokuserer på andre verdier, og det er verdier som blir mer og mer viktige, de myke verdiene (link).


Kanskje ikke så rart, prøv å være ung selvstendig næringsdrivende og kvinne,
Ikke akkurat lukrativt. Nå kan kvinner faktisk ”komme i ULØKKA” som en sa før i tiden.

DU er ung singel kvinne og starter ny bedrift, først som selvstendig næringsdrivende. Det er billigst. Skal ikke ha barn enda og kjøper da heller ikke forsikring for 11 000 i året.
Men så skjer det, du er gravid. For å gjøre alt enda mer morsomt; du blir sykmeldt av henysn til fosteret etter 4  mnd og  barnet blir født 2 mnd før tiden. Resultat: du er per definisjon KONKURS! Selv om du hadde tegnet forsikringen 10 mnd før du hadde termin så hadde det ikke hjulpet, det må være 10 mnd før selve fødselen (noe uforutsigbart), og du får bare 65 % av din lønn utbetalt og da først etter 16 dager.


Har du andre barn i tillegg så kan dette også dette være din BEDRIFTS DØD!
Du får nemmelig ingen ting utbetalt dersom disse blir syke eller kronisk syke.


Gitt at bedriften takler dette og den har flere ansatte, men de er helt avhengig av deg og din kompetanse, kanskje ikke hver dag, men som innspill i ukentlige møter.

Da sitter dere i klisteret igjen. Skal du jobbe i permisjonstiden må du nemmelig ut i minimum 50% stilling (tidskonto) og da må du ha noen som passer på barnet i 50% av tiden. Er du singel så er jo det ”enkelt”. Og de fleste barnehager tar ikke i mot barn før de er 1 år, dersom du har plass.

I Trondheim er det loddtrekning om plassene. Ikke akkurat forutsigbart nei, og er du singel, ”ja da er du kommet i ULØKKA”.

Lykke til jenter!!

Håper dere ble provosert til handling!


hits